students name list in nepali

श्री वाङ्छु विश्वदर्शन नि मा वि

यस विद्यालयमा भर्ना भई विभिन्न मितिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको ‌नाम यस प्रकार छ –

१ आङ्फुला शेर्पा

२ जाङ्बु शेर्पा

३ ङिमा शेर्पा

४ रिन्जी शेर्पा

५ मिङ्मार दोर्जी शेर्पा

६ मिङ्मार शेर्पा

७ लाक्पा शेर्पा

८ दिकु शेर्पा

९ मिङ्मार शेर्पा

१० फुटी शेर्पा

११ याङ्ली शेर्पा

१२ कान्छी पेमा शेर्पा

१३ फूर्वा शेर्पा

१४ सानी शेर्पा

१५ दाली शेर्पा

१६ कान्छी डोमा शेर्पा

१७ ङीमा छप्ते शेर्पा

१८ लाक्पा कान्छा शेर्पा

१९ दावा शेर्पा

२० कामे शेर्पा

२१ पेम्वा शेर्पा

२२  कान्डी शेर्पा

२३  फूलु शेर्पा

२४ ङवाङ फुरी शेर्पा

२४ छिमी शेर्पा

२५ फूलमाया तामाङ

२६ कान्छी शेर्पा

२७ शर्मिला माया मगर

२८ ङिमा शेर्पा

२९ विमला श्रेष्ठ

३० फूरीमाया तामाङ

३१ कर्मा तामाङ

३२ सानी शेर्पा

३३ ल्हामू शेर्पा

३४ आङफूर्बा शेर्पा

३५ डोल्मा शेर्पा

३६ लाक्पा डोमा शेर्पा

३७ कमिनी शेर्पा

३८ फूल्हामु शेर्पा

३९ गेल्मू शेर्पा

४० राजकुमार विक

४१ ङिमा काले शेर्पा

४२ रमा थापा मगर

४३ अन्जु थापा मगर

४४ मिङ्मार डोमा शेर्पा

४५ दामु शेर्पा

४६ पेमा शेर्पा

४७ पेम्वा शेर्पा

४८ दोमे शेर्पा

४९ कान्छीमाया शेर्पा

५० ङिमादोर्जे शेर्पा

५१ पसी शेर्पा

५२ गेली शेर्पा

५३ पसाङ वाङ्छु शेर्पा

५४ युटी शेर्पा

५५ ल्हामू शेर्पा

५६ फुरी शेर्पा

५७ तेण्डी शेर्पा

५८ छिरिङ शेर्पा

५९ लाक्पा गेल्जे शेर्पा

६० याङ्डी शेर्पा

६१ फूली शेर्पा

६२ सुनीता मगर

६३ विनिता मगर

६४ तेन्जी शेर्पा

६५ डोमा शेर्पा

६६ लाक्पा तेन्जी शेर्पा

६७ ङिमी शेर्पा

६८ ङवाङ फुरी शेर्पा

ङवाङ ङिमा शेर्पा

६९ पेम्बा शेर्पा

७० मिङमार शेर्पा

७१ फिन्जो शेर्पा

७२ पसी शेर्पा

७३ पसाङ शेर्पा

७४ सुमी शेर्पा

७५ वाङ्छु शेर्पा

७६ ङिमा शेर्पा

७७ पेमा शेर्पा

७८ पेम्बा शेर्पा

७९ छोङ दोर्जी शेर्पा

८० सोनाम शेर्पा

८१ मिङ्मार शेर्पा

८२ छाप्ते शेर्पा

८३ पसाङ शेर्पा

८४ ङवाङ पसाङ शेर्पा

लामा पासाङ शेर्पा

थुप्तेन शेर्पा

कर्मा शेर्पा

पासाङ शेर्पा

छिरिङ शेर्पा

ङवाङ ठूले शेर्पा

जिग्मे शेर्पा

ङवाङफूरी शेर्पा

८५ दावा जाङ्बु शेर्पा

८६ माया शेर्पा

८७ याङ्डी शेर्पा

८८ दावा शेर्पा

८९ ङवाङ गेल्जे शेर्पा

९० कान्छी माया शेर्पा

९१ पसाङ शेर्पा

९२ छोकी शेर्पा

९३ दिकु शेर्पा

९४ सीता तामाङ

९५ नुरुजाङ्बु शेर्पा

९६ ङिमा तामाङ

९७ छोक्पा शेर्पा

९८ ङिम्टी शेर्पा

९९ छोटिन शेर्पा

१०० गेल्जे शेर्पा

१०१ हिन्डु शेर्पा

१०२ कामी लाक्पा शेर्पा

१०३ याङ्डी शेर्पा

१०४ ङवाङ ठूले शेर्पा

गल्दे शेर्पा

१०५ छिमी शेर्पा

लाक्पा शेर्पा

ल्हामु शेर्पा

रिन्जी शेर्पा

छिरीङ शेर्पा

ङिमी शेर्पा

पासाङ पुटी शेर्पा

दिलु शेर्पा

१०६ पसाङ कामी शेर्पा

१०७ कामी शेर्पा

१०८ ङिमा काले शेर्पा

१०९ याङ्जी शेर्पा

११० रिन्जी शेर्पा

१११ राम सुनुवार

११२ पुटी शेर्पा

११३ कमिनी शेर्पा

११४ दावा शेर्पा

११५ लाक्पा डोमा शेर्पा

११६ लाक्पा कान्छी शेर्पा

लाक्पा तामाङ

११७ तुलसी माया मगर

११८ पासी शेर्पा

११९ दिकु शेर्पा

१२० कुमार तामाङ

१२१ मिङमार तामाङ

१२२ पेम्बा शेर्पा

१२३ माया तामाङ

१२४ मिङमार डोमा शेर्पा

१२५ रिन्जी शेर्पा

१२६ कामी शेर्पा

१२७ मिङमार वाङछु शेर्पा

१२८ टेन्डु शेर्पा

१२९ फुरीमाया तामाङ

१३० विक्रम विक

१३१ पेम्वा शेर्पा

१३२ बाबु शेर्पा

१३३ लाक्पा रिन्जी शेर्पा

१३४ दिकी शेर्पा

१३५ काजी शेर्पा

१३६ कुसाङ शेर्पा

१३७ डोमा शेर्पा

१३८ प्रजिता काफ्ले

१३९ रोशन काफ्ले

१४० छोक्पा शेर्पा

१४१ ठूले शेर्पा

१४२ सङ्गीत विक

१४३ गोम्बु शेर्पा

१४४ सोनाम शेर्पा

१४५ कर्मा शेर्पा

१४६ तेन्जी शेर्पा

१४७ छोङ शेर्पा

१४८ वीरबहादुर मगर

१४९ सर्किनी माया मगर

१५० तारा मगर

१५१ पेमा शेर्पा

१५२ देलु शेर्पा

१५३ पासाङ ल्हामु शेर्पा

१५४ छोङ नुरी शेर्पा

१५५ पेम्बाछिरी शेर्पा

१५६ शेरजाङबु शेर्पा

१५७ सगुन तामाङ

१५८ सुजन तामाङ

१५९ गेल्जे तामाङ

१६० छिरिङ तामाङ

१६१ मिङमार तामाङ

१६२ शान्तिमाया तामाङ

१६३ गेल्जेन तामाङ

१६४ कुसाङ शेर्पा

१६५ फूर्वा शेर्पा

१६६ ङिम्टी शेर्पा

१६७ दावा डोल्मा शेर्पा

१६८ प्रमिला बस्नेत

१६९ कविता बस्नेत

१७० सुरज बस्नेत

१७१ सुशीला बस्नेत

१७२ जाङ्बु शेर्पा

१७३ ङिमी शेर्पा

१७४ निशा श्रेष्ठ

१७५ मेलिना श्रेष्ठ

१७६ तारादेवी श्रेष्ठ

१७७ गेशबहादुर तामाङ

१७८ रामे तामाङ

१७९ वीरबहादुर तामाङ

१८० दिलबहादुर तामाङ

१८१ लोकबहादुर तामा

१८२ शर्मिला तामाङ

शर्मिला माया मगर

१८३ आङफुर्वा शेर्पा

१८४ मिङमार डण्डी शेर्पा

१८५ ङिम्पुटी शेर्पा

१८६ रिन्जी शेर्पा

१८७ जाङ्बु शेर्पा

१८८ मङ्गली माया मगर

१८९ पेम्बा जाङ्बु शेर्पा

१९० लाक्पा डोमा शेर्पा

१९१ छेन्जुम शेर्पा

१९२ कोपिला माया मगर

१९३ बुद्धिमाया मगर

१९४ फूलकुमारी तामाङ

१९५ कुङगा शेर्पा

१९६ कर्मा गेल्जे शेर्पा

१९७ बेकबहादुर श्रेष्ठ

१९८ एके बहादुर श्रेष्ठ

१९९ बिम माया मगर

२०० सङ्गे शेर्पा

२०१ लाक्पा रिन्जी शेर्पा

२०२ पेमा दोर्जी शेर्पा

२०३ पेर्जा शेर्पा

२०४ छिरिङ्मा शेर्पा

२०५ अमृत श्रेष्ठ

२०६ शान्तिमाया तामाङ

२०७ सोनम शेर्पा

२०८ कर्मा तामाङ

२०९ विजय तामाङ

२१० तुलसी कार्की

२११ मिलन श्रेष्ठ

२१२ पवित बस्नेत

२१३ सुरक्षा माया मगर

२१४ प्रविन श्रेष्ठ

२१५ सम्झना तामाङ

२१६ पेमा तामाङ

२१७ लोकबहादुर मगर

२१८ ओङ्छु शेर्पा

२१९ कर्मा गेल्जेन शेर्पा

२२० च्यामु शेर्पा

२२१ ङिमा शेर्पा

२२२ लाक्पा शेर्पा

२२३ मनु मगर

२२४ बिममाया मगर

२२५ काजीमान मगर

२२६ लक्ष्मी मगर

२२७ गोरेबहादुर मगर

२२८ राजकुमार विक

२२९ नगेन्द्र बिक

२३० छविराज विक

२३१ सोम तामाङ

२३२ नीलम तामाङ

२३३ कल्पना श्रेष्ठ

२३४ बिमला श्रेष्ठ

२३५ प्रमिला बस्नेत

२३६ लाक्पा शेर्पा

२३७ लाक्पा तामाङ

२३८ दावा जाङ्बु शेर्पा

२३९ पासी शेर्पा

२४० पासाङ शेर्पा

२४१ सानु मगर

२४२ तुलसी श्रेष्ठ

२४३ बिमल थापा मगर

२४४ बिन्दु थापा मगर

२४५ इन्दु बस्नेत

२४६ सावित्री बस्नेत

२४७ टेन्डु शेर्पा

२४८ छोङ दोर्जी शेर्पा

२४९ सर्की शेर्पा

२५० विन्दु राना मगर

२५१ पेम्बा कान्छी शेर्पा

२५२ रसेश सुनुवार

२५३ उदय विक

२५४ बिनु श्रेष्ठ

२५५ कर्मा शेर्पा

२५६ पसाङ शेर्पा

२५७ मिङ्मा शेर्पा

२५८ सोनम छिरीङ शेर्पा

२५९ सोनी तामाङ

२६० लालकुमार थापा

२६१ विन्जु श्रेष्ठ

२६२ माया तामाङ

२६३ अस्मिता बस्नेत

२६४ कानुरी शेर्पा

२६५ दाकी शेर्पा

२६६ दिपिका बस्नेत

२६७ रस्मिला तामाङ

२६८ रोजिना श्रेष्ठ

२६९ कुमार तामाङ

२७० पेमनुरु शेर्पा

२७१ नुरु शेर्पा

२७२ गोमा तामाङ

२७३ नरेन्द्र विक

२७४ प्रकाश तामाङ

२७५ ङिम्टी शेर्पा

२७६ थुटेन शेर्पा

२७७ ङिमादिकु शेर्पा

पेम्बा डोमा शेर्पा

२७८ लाक्पा कान्छी शेर्पा

२७९ कामी शेर्पा

२८० लोकबहादुर मगर

२८१ मन्जु सुनुवार

२८२ कविता बस्नेत

२८३ जाङ्बु शेर्पा

२८४ लाक्पा रिन्जी शेर्पा

२८५ जमुना तामाङ

२८६ कमिनी शेर्पा

२८७ दानु शेर्पा

२८८ दमिनी शेर्पा

२८९ गंगा बस्नेत

२९० तारा थापा मगर

२९१ गेल्जेन शेर्पा

२९२ दिपा बस्नेत

२९३ ङिमा दिकु शेर्पा

२९४ निमा शेर्पा

२९५ मानबहादुर बस्नेत

२९६ सर्की शेर्पा

२९७ सिन्धु काफ्ले

२९८ लक्ष्मी काफ्ले

२९९ सुशीला काफ्ले

३०० आङपेमा शेर्पा

३०१ डोमा शेर्पा

३०२ राजेश लामा

३०३ लप्साङ शेर्पा

३०४ आङछिमी शेर्पा

३०५ याङ्जी शेर्पा

३०६ लोमु शेर्पा

३०७ छिरिङ डोल्मा शेर्पा

३०८ दामी शेर्पा

३०९ आङमाया शेर्पा

३१० शेरजाङ्बु शेर्पा

३११ आङडोमा शेर्पा

३१२ लाक्पा दोर्जे शेर्पा

३१३ सरिता थापा मगर

३१४ सुष्मा थापा मगर

३१५ ङवाङ दावा शेर्पा

३१६ आङबाबु लामा

३१७ याङजुम शेर्पा

३१८ ङवा शेर्पा

३१९ किरण थापा मगर

३२० सुरक्षा मगर

३२१ दीपक खनाल

३२२ आङडेण्डी शेर्पा

३२३ आङकामी शेर्पा

३२४ विवेक खड्का

३२५ कल्पना खड्का

३२६ छोसाङ शेर्पा

३२७ दिनेश कार्की

३२८ एलिना खड्का

३२९ गणेश श्रेष्ठ

३३० गौरी श्रेष्ठ

३३१ गेलछिरी शेर्पा

३३२ गोपी विक

३३३ हरि मगर

३३४ कविता राना मगर

३३५ काजीमान श्रेष्ठ

३३६ कुमार खड्का

३३७ मोहन श्रेष्ठ

३३८ नीशा केसी

३३९ विकाश श्रेष्ठ

३४० पेमा लामा

३४१ पेमानुरु शेर्पा

३४२ पूजा खड्का

३४३ राजु तामाङ

३४४ रोजिना थापा मगर

३४५ सगुन तामाङ

३४६ सन्देश विक

३४७ सानु शेर्पा

३४८ कृष्मा खनाल

३४९ ङावाङ ग्याल्जे शेर्पा

३५० ङवाङ तेन्जी शेर्पा

३५१ टासी शेर्पा

३५२ किरण राना मगर

३५३ सिर्जना बस्नेत

३५४ रोजिना तामाङ

३५५ मिङमार तामाङ

२५६ विकास थापा मगर

३५७ रमिला तामाङ

३५८ दाडोमा शेर्पा

३५९ लेमी शेर्पा

३६० जिकु शेर्पा

३६१ ङवाङ रिन्जी शेर्पा

३६२ कुसुम तामाङ

३६३ निरुता थापा मगर

३६४ निरु बस्नेत

३६५ राजन थापा मगर

३६६ सोनी शेर्पा

३६७ वाङ्डा शेर्पा

३६८ याङ्ली शेर्पा

३६९ याङजुम शेर्पा

३७० आङदावा शेर्पा

३७१ आङ्गेलु शेर्पा

३७२ अजय शाह

३७३ फूला शेर्पा